Această carte se ocupă de un subiect de interes mondial. Într-un număr fără precedent, programele de televiziune prezintă relatări cu privire la implicarea îngerilor în treburile oamenilor. Ziare de scandal publică povestiri despre numeroase apariţii de vizitatori extratereştri. Librăriile etalează, raft după raft, volume ce se ocupă cu lumea supranaturală, iar vânzările sunt mari. În toate ţările, oamenii îşi pun întrebări de felul: Dacă îngerii există, cine sunt ei de fapt? Sunt ei spiritele morţilor? Sunt ei prietenoşi sau ostili? Pot ei comunica cu noi?
       Majoritatea răspunsurilor date de “cei autorizaţi” nu-l satisfac pe căutătorul sincer după adevăr. Multe dintre răspunsuri reprezintă doar nişte speculaţii. Unele dintre acestea sunt făcute într-adins senzaţionale, iar altele se bazează pe o interpretare eronată a Scripturii.
       Spre deosebire de acestea, cartea de faţă cuprinde informaţii inspirate. Ea oferă răspunsuri întemeiate puternic pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu doar expune adevărul despre îngeri, ci, credem noi, îl conduce pe cititor într-o mai profundă experienţă spirituală.
        Primul capitol ne prezintă o privire generală asupra existenţei şi activităţilor fiinţelor din lumea nevăzută. Capitolul al doilea ilustrează câteva din numeroasele căi prin care îngerii sunt implicaţi în viaţa oamenilor. Începând cu capitolul 3, cartea prezintă, în secvenţe istorice, o suită de evenimente şi experienţe în care îngerii au jucat un rol major.
       Începe cu răzvrătirea lui Lucifer în cer, înainte de crearea acestei lumi, şi se încheie cu rolul îngerilor în măreţele evenimente din viitor.
       Acest volum constituie o carte — resursă de nepreţuit, însă este mai mult decât atât; este o carte care dă la o parte vălul dintre lumea văzută şi cea nevăzută. Ea descoperă implicarea îngerilor în evenimentele pe care istoricii seculari le-au raportat, dar nu le-au putut explica, şi dă cititorului simţământul că este martor ocular al acestor evenimente — o experienţă într-adevăr extraordinară!
       Noi credem că această carte va fi preţuită de căutătorii de adevăr de pretutindeni din lume, că ea îi va ajuta să recunoască manifestările contrafăcute ale spiritelor şi că, în viaţa lor de zi cu zi, Dumnezeu îi va conduce să caute şi să se bucure de părtăşia îngerilor sfinţi.
Va dorim auditie placuta si binecuvantarea Domnului!

 

Prefață

 

 

1. Îngerii și tu
Legătura dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă, lucrarea de slujire a îngerilor lui Dumnezeu şi acţiunea spiritelor rele sunt clar descoperite în Scripturi şi întreţesute în mod inseparabil cu istoria omului…. {AÎ 9.1}
Îngerii au existat înainte de crearea omului; căci, atunci când au fost puse temeliile pământului „stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi fiii oamenilor scoteau strigăte de veselie”. Iov 38, 7…. Prin natura lor, îngerii sunt superiori oamenilor, căci psalmistul spune că omul a fost făcut „cu puţin mai prejos decât îngerii”. Psalmii 8, 5 …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

2. Lucrarea îngerilor astăzi
Un înger păzitor este rânduit pentru fiecare urmaş al lui Hristos. Aceşti străjeri cereşti îi apără pe cei neprihăniţi de puterea celor nelegiuiţi. Acest lucru l-a recunoscut însuşi Satana atunci când a spus: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui şi tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui şi turmele lui acopăr ţara”. Iov 1, 9.10. Mijlocul prin care Dumnezeu Îşi apără poporul este prezentat în cuvintele psalmistului: „Îngerul Domnului coboară în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie”. Psalmii 34, 7. Mântuitorul a spus despre cei ce se încred în El: „Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu, care este în ceruri”. Matei 18, 10. Îngerii rânduiţi pentru a sluji copiilor lui Dumnezeu au tot timpul acces în prezenţa Lui. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

3. Îngerii în ceruri înainte de răzvrătire
Înainte de crearea oamenilor sau a îngerilor, Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. {AÎ 23.1}
Lumea a fost făcută prin El şi „nimic din ceea ce a fost făcut nu a fost făcut fără El”. Dacă Domnul Hristos a făcut toate lucrurile, El a existat înainte de toate lucrurile. Cuvintele rostite în această privinţă sunt atât de categorice, încât nimeni nu trebuie să aibă îndoieli. Domnul Hristos era Dumnezeu prin natura Sa şi în cel mai înalt sens al cuvântului. El a fost cu Dumnezeu din veşnicie, Dumnezeu peste toţi, binecuvântat pentru veşnicie.
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

4. Originea răului
Îngerii au fost creaţi plini de bunătate şi dragoste. Ei se iubeau nepărtinitor unul pe altul, iar pe Dumnezeu Îl iubeau cel mai mult, această dragoste determinându-i să Îi fie pe plac. Legea lui Dumnezeu nu era un jug anevoios pentru ei, ci plăcerea lor era tocmai de a îndeplini poruncile Sale, de a se supune glasului Cuvântului Său. Însă în acest cadru de pace şi curăţie, păcatul şi-a avut originea în acela care fusese desăvârşit în toate căile sale. Profetul scrie despre el: „ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale; ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta”. Păcatul este un lucru misterios, de neexplicat. Nu a existat temei pentru existenţa lui; a-l explica înseamnă a căuta un motiv pentru existenţa lui şi aceasta ar însemna a-l îndreptăţi. Păcatul a apărut într-un univers desăvârşit, un lucru care s-a dovedit a fi fără scuză. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

5. Alungarea îngerilor răzvrătiți și căderea lui Adam și a Evei
Domnul Hristos lucrase în curţile cereşti pentru a-l convinge pe Satana de greşeala lui teribilă până când, în cele din urmă, cel rău şi simpatizanţii săi s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu Însuşi. 
Domnul Hristos, în calitate de Comandant al cerului, a fost desemnat să reprime răzvrătirea. 
Apoi a fost război în ceruri. Fiul lui Dumnezeu, Prinţul cerului, şi îngerii credincioşi Lui s-au angajat în conflict cu arhirăzvrătitul şi cu cei care i s-au aliat. Fiul lui Dumnezeu şi îngerii cei credincioşi, loiali Lui, au biruit; iar Satana şi partizanii lui au fost izgoniţi din ceruri. 
Îngerii s-au angajat în luptă. Satana voia să-L învingă pe Fiul lui Dumnezeu şi pe cei care se supuseseră voinţei Sale. Însă îngerii cei buni şi credincioşi au fost învingători, iar Satana şi adepţii lui au fost alungaţi din ceruri. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

6. Lucrarea îngerilor înainte și după potopul lui Noe
Îngerii au menţinut legătura cu Adam după căderea sa şi l-au informat cu privire la planul de mântuire şi cu privire la faptul că neamul omenesc nu era în afara posibilităţii de a fi salvat.
Îngerii i-au adus la cunoştinţă lui Adam că, având în vedere că păcătuirea sa a adus moartea şi nenorocirea, viaţa şi nemurirea aveau să fie asigurate prin sacrificiul Domnului Isus Hristos.
Grădina Edenului a rămas pe pământ mult timp după ce omul a fost izgonit de pe frumoasele ei alei. Neamului omenesc căzut i-a fost permis mult timp să privească spre căminul inocenţei, numai că intrarea le era oprită de îngerii păzitori. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

7. Lucrarea îngerilor în periooada patriarhală
Dumnezeu l-a onorat mult pe Avraam. Îngeri din ceruri mergeau alături de el şi discutau cu el ca de la prieten la prieten. 
Domnul i-a transmis lui Avraam voia Sa prin îngeri. Domnul Hristos a apărut înaintea lui şi i-a dat cunoştinţă clară cu privire la cerinţele Legii morale şi cu privire la mântuirea cea măreaţă, care avea să fie adusă la îndeplinire de El Însuşi. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

8. Lucrarea îngerilor în timpul exodului
Pe măsură ce timpul trecea, [Iosif] marele bărbat căruia Egiptul îi datora atât de mult … a trecut la odihnă. Şi „peste Egipt s-a ridicat un nou împărat, care nu-l cunoştea pe Iosif” … „şi el a spus poporului său: Iată, copiii lui Israel sunt mai mulţi şi mai puternici decât noi”…. S-au dat porunci … pentru a-i ucide pe copiii evreilor de parte bărbătească atunci când se năşteau. Satana era autorul acestei dispoziţii. El ştia că din mijlocul israeliţilor trebuia să se nască un salvator; şi, determinându-l pe împărat să le ucidă copiii, spera să împiedice împlinirea planului divin….
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

9. Lucrarea îngerilor de la Sinai până la luarea Ierihonului
Domnul Hristos a fost îngerul rânduit de Dumnezeu să meargă înaintea lui Moise în pustie, conducându-i pe israeliţi în călătoriile lor spre ţara Canaanului. 
Pe toată calea pe care i-a călăuzit Dumnezeu, ei [israeliţii] au găsit apă ca să-şi potolească setea, pâine din ceruri ca să-şi potolească foamea şi pace şi siguranţă sub norul umbros ziua şi stâlpul de foc noaptea. Îngerii le slujeau în timp ce urcau înălţimile stâncoase sau mergeau pe cărările aspre ale pustiei.
Dumnezeu şi-a manifestat grija Lui cea mare şi dragostea Lui faţă de copiii Săi, trimiţându-le pâine din ceruri. „Omul a mâncat hrana îngerilor”; adică hrana dată lor de către îngeri. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

10. Lucrarea îngerilor de la judecători până la primii impărați
În vechime, când Dumnezeu Îi trimitea pe îngerii Săi să slujească sau să transmită anumite lucruri oamenilor, în momentul în care aceştia aflau că, de fapt, au văzut şi au stat de vorbă cu un înger, erau cuprinşi de spaimă şi se temeau că vor muri. Ei aveau un respect cu totul deosebit pentru maiestatea şi puterea lui Dumnezeu şi, prin faptul că intraseră în legătură cu cineva care avea acces direct în prezenţa Lui sfântă, gândeau că vor muri. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

11. Lucrarea îngerilor de la David până la captivitatea babiloniană
Chivotul a rămas în casa lui Abinadab până ce David a fost făcut rege. El a adunat laolaltă pe toţi oamenii aleşi ai lui Israel, treizeci de mii, şi s-a dus să aducă chivotul lui Dumnezeu. Ei au aşezat chivotul într-un car nou şi l-au scos din casa lui Abinadab. Uza şi Ahio, fiii lui Abinadab, conduceau carul. David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente muzicale. „Şi când au ajuns la aria lui Nahon, Uza şi-a întins mâna ca să apuce chivotul, pentru că erau să-l răstoarne boii; şi Dumnezeu l-a omorât acolo pentru greşeala lui; şi el a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu”. Uza se mâniase pe boi, pentru că s-au împleticit. El a arătat vădită neîncredere în Dumnezeu, ca şi când Acela care adusese chivotul înapoi din ţara filistenilor nu era în stare să-i poarte de grijă. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

12. Lucrarea îngerilor de la captivitate până la Ioan Botezătorul
Daniel se temea de Dumnezeu, Îl iubea şi el şi-a strunit şi educat toate puterile pentru a răspunde cât mai mult cu putinţă grijii iubitoare a Marelui Învăţător, conştient fiind de marea sa responsabilitate faţă de Dumnezeu. Cei patru tineri evrei nu îngăduiau ca motive egoiste şi plăcerea pentru distracţii să ocupe clipele de aur ale acestei vieţi. Ei îşi făceau lucrul cu o inimă binevoitoare şi o minte activă. Acesta nu este un standard mai înalt decât cel pe care îl poate atinge fiecare creştin. Dumnezeu cere fiecărui creştin dornic de a învăţa să-şi înmulţească talanţii care i s-au dat. Voi sunteţi „o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni”. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

13. Întruparea și primii ani ai vieții lui Hristos
Când contemplăm întruparea lui Hristos pentru omenire, rămânem uluiţi în faţa unui mister de neînţeles, pe care mintea omenească nu îl poate pătrunde. Cu cât cugetăm mai mult, cu atât ni se pare mai uimitor. Cât de mare este contrastul dintre divinitatea lui Hristos şi pruncul neajutorat din ieslea din Betleem! Cum am putea măsura distanţa dintre Dumnezeul cel Atotputernic şi un prunc neajutorat? Cu toate acestea, Creatorul lumilor, Acela în care locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii, s-a făcut cunoscut printr-un prunc neajutorat în iesle. Cu mult mai presus decât oricare dintre îngeri, egal cu Tatăl în ce priveşte demnitatea şi slava şi totuşi să poarte veşmântul umanităţii! Divinitatea şi umanitatea s-au îmbinat în mod tainic, iar omul şi Dumnezeu au devenit una. În această unitate găsim speranţă pentru neamul nostru decăzut. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

14. Lucrarea îngerilor la botezul lui Isus și în pustie
Când Isus a venit să fie botezat, Ioan a recunoscut în El o curăţie de caracter pe care nu o mai văzuse la nici un om…. Când Isus a cerut să fie botezat, Ioan s-a dat înapoi, exclamând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” Cu autoritate hotărâtă, însă blândă, Isus a răspuns: „Lasă-Mă acum; căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit”. Şi Ioan, supunându-se, L-a condus pe Mântuitorul în Iordan şi L-a scufundat în apă. „Şi îndată ce a ieşit din apă”, Isus „a văzut cerurile deschise şi Duhul lui Dumnezeu coborând în chip de porumbel asupra Lui.” …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

15. Lucrarea îngerilor buni și a celor răi în timpul lucrării lui Hristos
Perioada lucrării personale a lui Hristos între oameni a fost timpul celei mai intense activităţi a forţelor împărăţiei întunericului. Timp de veacuri, Satana şi îngerii lui răi au căutat să ia în stăpânire trupurile şi sufletele oamenilor, pentru a aduce asupra lor păcat şi suferinţă. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

16. Lucrarea îngerilor de la patimile lui Hristos până la moartea Sa
Însoţit de ucenicii Săi, Mântuitorul şi-a croit încet drum spre grădina Ghetsimani. Luna de Paşte, mare şi plină, strălucea pe un cer înnorat…. Pe când se apropiau de grădină, ucenicii au observat schimbarea ce se petrecuse cu Învăţătorul lor. Niciodată mai înainte nu Îl văzuseră atât de trist şi tăcut. Pe măsură ce înainta, această tristeţe stranie se adâncea….
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

17. Lucrarea îngerilor de la învierea lui Hristos până la înălțarea Sa
Ucenicii s-au odihnit în Sabat, întristaţi din cauza morţii Domnului lor, în timp ce Isus, Regele slavei, zăcea în mormânt. La lăsarea nopţii, au fost puşi soldaţi ca să păzească locul de odihnă al Mântuitorului în timp ce îngeri, nevăzuţi, se aflau deasupra locului sacru. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

18. Lucrarea îngerilor de la Rusalii până în zilele din urmă
Am văzut că îngerii lui Dumnezeu au fost însărcinaţi să păzească cu deosebită grijă adevărurile importante, sacre, care au menirea de a servi ca o ancoră ucenicilor lui Hristos din toate generaţiile. Duhul Sfânt S-a aşezat în special asupra apostolilor care au fost martori ai răstignirii Domnului, învierii şi înălţării Sale — adevăruri importante, care aveau să fie nădejdea lui Israel. Toţi aveau să privească la Mântuitorul lumii, ca fiind unica lor nădejde, şi să meargă pe calea pe care a deschis-o El prin sacrificiul propriei Sale vieţi, să ţină Legea lui Dumnezeu şi să trăiască. Am văzut înţelepciunea şi bunătatea lui Isus dând putere ucenicilor să ducă mai departe aceeaşi lucrare pentru care El fusese urât şi omorât de iudei. În Numele Lui ei au avut putere asupra lucrărilor lui Satana. Un nimb de lumină şi slavă a fost prezent în timpul morţii şi învierii lui Isus, imortalizând adevărul sacru că El este Mântuitorul lumii. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

19. Lucrarea îngerilor în experiența lui Ellen White
Pe când mă rugam la altarul familial, Duhul Sfânt a venit asupra mea şi se părea că mă înalţ sus, tot mai sus, cu mult deasupra lumii întunecate. M-am întors să văd poporul advent în lume, însă nu am putut să-i găsesc, când, o voce mi-a spus: „Priveşte din nou, priveşte puţin mai sus”. Mi-am ridicat ochii şi am văzut o cărare dreaptă şi îngustă trasată sus, deasupra lumii. Pe această cărare poporul advent călătorea spre cetatea, care se afla la capătul îndepărtat al cărării. Ei aveau o lumină strălucitoare aşezată înapoia lor la începutul potecii, despre care îngerul mi-a spus că este strigătul de la miezul nopţii. Această lumină strălucea, pe tot parcursul cărării luminându-le paşii, ca să nu se clatine. Dacă îşi menţineau privirile aţintite la Isus, care se afla înaintea lor, conducându-i spre cetate, ei erau în siguranţă. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

20. Lucrarea îngerilor în criza finală
Unelte satanice cu chip uman vor lua parte în ultimul mare conflict pentru a se împotrivi clădirii Împărăţiei lui Dumnezeu. Şi îngeri cereşti cu înfăţişare umană se vor afla pe câmpul de acţiune. Cele două părţi aflate în opoziţie vor continua să existe până la încheierea ultimului mare capitol din istoria acestei lumi. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

21. Lucrarea îngerilor în veșnicia cea mareață
Am văzut un număr foarte mare de îngeri aducând din cetate coroane minunate — o coroană pentru fiecare sfânt, cu numele lui scris pe ea. Când Isus a cerut să fie aduse coroanele, îngerii I le-au prezentat şi, cu mâna Lui dreaptă, scumpul Isus a aşezat coroanele pe capetele sfinţilor. În acelaşi fel, îngerii au adus harpele şi Isus le-a prezentat, de asemenea, sfinţilor. Îngerii însărcinaţi cu aceasta au dat mai întâi tonul, iar apoi toate glasurile s-au unit în laudă plină de recunoştinţă şi bucurie şi fiecare mână atingea cu dibăcie corzile harpelor, răsunând astfel o muzică melodioasă, în acorduri desăvârşite şi ample. Apoi, L-am văzut pe Isus conducând mulţimea răscumpărată spre poarta cetăţii. El a apucat poarta şi a dat-o în lături în balamalele sale strălucitoare şi a poruncit neamurilor care au păzit adevărul să intre. …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

 

Epilog
Tema mântuirii este un subiect în care îngerii doresc să privească; ea va fi ştiinţa şi cântecul celor răscumpăraţi de-a lungul veacurilor nesfârşite ale veşniciei. Nu este oare ea vrednică de atenţie şi studiu acum? …
Restul capitolului îl puteți asculta.

 

ADEVĂRUL DESPRE ÎNGERI | Ellen G. White
Etichetat pe: